AKTUELNOSTI REGION 

UDRUGA “SPASA & MIRA” – POČINJE SA HUMANITARNIM RADOM

Zašto su Justiciji, Boginji pravde, zavezane oči?

 

Otkuda joj i čemu služi ona neprozirna krpa koja je lišava vida?

Da li mač Justicijin, koji drži u jednoj, a vagu u suprotnoj ruci, valja shvatiti kao drevnu I vrhovnu zapovijest prava da je istina uvijek na strani jačega i da je dužnost sudija jedino u tome da tumače volju gospodara koji im, iznad glava i iznad presuda, kovitlaju isukanim bičevima?

Ili je pameti mnogo bliža logika da i zakoni i presude izviru, jedino, iz duha istine i samo time ograničene slobode sudija?

Da li bi, u tom slučaju, makar samo u sudnici i makar samo pred sudijama, bila mogućna i ostvarljiva jednakost glava nejednakih: onih koji vladaju i onih kojima vladaju, bogatih i siromašnih, oholih i uniženih, žrtava i njihovih dželata?

Da li bi konačno, tada bila skinuta i ova neprovidna koprena sa Justicijinog očinjeg vida?

Da li bi ona i dalje sudila oslijepljena, tako da ne vidi ni optuženog, ni onog ko optužuje?Ni svjedoke, ni sudije.Ni publiku koja je, obično, sve od vremena Sokratovog i Gajevog, sudnicu doživljavala kao neku vrstu pozorišta i besplatnog, javnog, seirenja. Ali, zašto su Justiciji zavezane oči? Učinili su to, vjerovatno, moćnici, bogovi ili tirani, a ni jednima, ni drugima nije oskudijevala istorija. Lišili su je očiju da bi im, tako oslijepljena, što odanije i što pokornije ugađala i da bi im njihova viđenja ljudi i svijeta prihvatala kao istinu.

Da ne bi mogla da spoznaje istinu, već da bi, kao istinu, ponizno i poslušnički, prihvatala samo ono što joj, posredstvom sudija, šapću i naređuju bogovi.

Oslijepljena je, znači, da bi zločin proglašavala – vrlinom, lance – slobodom, a muku i patnju – srećom čovječijom.

U svijetu nejednakih, opet, jednako vide samo oni koji ništa i ne vide. Možda je, baš zbog toga, Boginja pravde namakla zastor preko očiju.

Da, nevideći ništa, u stvari, jednako vidi i krunisane glave i gubave, i bijele i crne ljude, i vlastelu, i sluge, i tragače za slobodom, i njihove neizbježne tamničare.

Sjeti se, odnekud, da su u svim starim pričama, koji se kao djete naslušao, mudraci predstavljeni kao – slijepi ljudi.

Očinji vid kao da je, odvajkada, smetao pravičnosti, a i dubini ljudske pameti.

Udruga je neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem zastite prava i dostojanstva osoba u potrebi, svih kategorija.

Rad Udruge temelji se na humanitarnim nacelima i zastiti ljudskih prava i sloboda na teritoriji cijele BiH.

U tom cilju otvarati ce se podruznice gdje god za to se ukaze potreba i steknu uvjeti za rad. Pri tome ce se ciljevi i programi ostvarivati iskljucivo legalnim pravnim sredstvima utemeljenim na pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, Evropske unije i medjunarodnih konvencija.

Temeljna aktivnost Udruge je doprinos na zastiti siromasnih i obespravljenih osoba, zrtava zlostavljanja i nepostupanje institucija, nezaposlenih, invalida i starijih osoba, beskucnika, bolesnih i usamljenih, seksualno zlotavljanih i silovanih zrtava rata, branitelja i tatnih vojni invalida,nacionalnih manjina, bivsih i sadasnjih zatvorenika, te drugih obespravljenih osoba, zatim borba protiv nasilja opcenito, diskiminacije i svih oblika ovisnosti. Promicanje obrazovanja, cjelozivotnog ucenja, informaticke kulture i drugih aktivnosti za opce dobro u lokalnim zajednicama.

Slobodnim udruzivanjem fizickih i pravnih osoba slicnih uvjerenja, clanovi Udruge ce promicati zastitu ljudskih prava i sloboda, zastitu okolisa i prirode,vode, suma, humanitarna, socijalna, radna i druga prava osoba u potrebi.

Borba protiv korupcije i kriminala u drzavnim institucijama, te prikrivanje kaznenih djela i pocinitelja, zlouporabom sluzbenog polozaja od uposlenika u drzavnim sluzbama.

Borba protiv opstrukcija, ogluha: nepostupanje odgovornih osoba u nadleznim institucijama, sto dovodi do krsenja ljuskih prava i drugih zajamcenih prava gradjana. Borba protiv svih nezakonitih postupaka drzavnih sluzbenika u pravosudju, cime se krse zajamcena prava na pravicno sudjenje, nepristrasnog sudca, pravo na odbranu i dokazne postupke, te donosenje odluke u razumnom roku.

Borba protiv koruptivne solidarnosti izmedju drzavnih sluzbenika zaposlenih u sudstvu, odvjetnistvu,policiji, ministarstvima i drugim tijelima drzavne uprave na svim razinama vlasti ( gradske, opcinske, kantonalne, entitetske i drzavne).

U cilju umanjenja stetnih posledica od nezakonitih postupaka iz institucija, Udruga ce pruziti besplatnu pravnu pomoc u zastiti prava: branitelja, seksualno zlotavljanih i silovanih osoba u ratu, obitelji i djece, mladih i starih osoba, pacijenata i invalida, potrosaca i siromaha, zatvorenika i beskucnika, zaposlenih i nezaposlenih.

Udruga ce narocito pomagati i posredovati zastiti svjedoka zrtava kaznenih djela (zvizdaca) . U suradnji sa nadleznim institucijama i strucnim osobljem, Udruga ce provoditi programe prevencije i zastite seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskoristavanja djece iz obitelji socijalnih slucajeva i domova za djecu i maloljetnike. Udruga ce provoditi programe prevencija obiteljskog i vrsnjackog nasilja.

Posebne programe Udruga ce voditi za razotkrivanje i procesuiranje obiteljskog podvodjenja djece i organizieanje djecije prostitucije, te obaveznog kaznenog progona ogovornih odgovornih osoba u nadleznim tjelima zbog propusta u nadzoru.

 

UDRUGA “SPASA & MIRA”

Related posts

Leave a Comment