AKTUELNOSTI REGION 

SUDIJSKA PRISTRASNOST I PRAVNO NASILJE TUZLANSKIH SUDIJA, TUŽILACA I ADVOKATA NAD PROFESORICOM HALILOVIĆ JASMINKOM

Poštovana redakcijo,

 

molim da objavite moje svjedočenje o protivzakonitom postupanju i sprezi pojedinih  zaposlenika tuzlanskog suda, tužilaštva i tuzlanskih advokata

_________________________________________
 
Od 2005.godine traje pravosudna tortura nad mojom ličnošću, u kojem periodu su mi  tuzlanski sudski zaposlenici mijenjali identitet, krali identitet, potpisivali se umjesto mene, donosili rješenja na moje moje ime bez moga znanja, unosili podatke u određena sudska akta o meni bez moga znanja, sakrivali podatke o mom postojanju i itd.itd.
O tome da su pravosudni tuzlanski organi pravili nezakonite kombinacije na moj račun i u moje ime, a u korist druge osobe, pristrasno njoj, jednostrano se ponašajući, stavljajući mene u podređen neravnopravan položaj, saznala sam nakon što je preminula moja mama, HALILOVIĆ DEVLETA, dana 19.06.2009.godine u JZU UKC Tuzla.
Od tada je počela moja golgota. Prvo je  moja sestra, Džambić (Imerović) Lejla, prestala kontaktirati sa mnom, što me začudilo, jer su naši porodični odnosi uvijek bili skladni, a svi moji pouzdani prijatelji i poznanici odmah su upitali kakvo je stanje sa maminom imovinom. O stanju te imovine nisam nikada ni razmišljala, ali po nagovoru prijatelja krenula sam u istraživanje.
Moja saznanja su bila da su u maminom vlasništvu bila dva (2) stana, od kojih je prvi naš porodični stan, zatim drugi mamin stan, mamina vikend kuća, mamin novac u  iznosu koji je poznat mojoj sestri, jer je u mom prisustvu iz maminog drugog stana odnijela mamine štedne knjižice bez objašnjenja, a budući da je mama imala mjesečni prihod od 1.800,00KM na ime slovenačke penzije, u pitanju je značajna suma novca.
Prvo sam krenula da pribavim zk izvadak za drugi mamin stan u kojem sam se nalazila, te sam poslije određenih poteškoća i odugovlačenja u zk uredu opštinskog suda u Tuzli ipak uspjela dobiti zk izvadak, 24.08.2009.g., u kojem je kao vlasnik tog stana navedena moja mama i na kojem nije bilo nikakvih zabilješki ni tereta. Međutim, uskoro je u tom stanu došlo do isključenja električne energije i tada sam u elektrodistribuciji saznala da je isključenje tražila vlasnica stana. Zaprepašteno sam jedva izgovorila da je vlasnica preminula, ali tada su mi saopštili da je vlasnica DŽAMBIĆ LEJLA, koja je tražila isključenje dostavivši im dokaz da je ona postala vlasnik tog stana dana 25.08.2009.g. Dakle, moja sestra nije upoznala elektrodistribuciju sa činjenicom da se u maminom drugom stanu nalazimo moja djeca i ja da bi uspjela u svojoj namjeri da se isključenje koje je tražila realizuje, a podnijela je falsifikovani dokaz da je ona vlasnik drugog maminog stana. Vidljivo je bilo da je i meni i mojoj sestri zk izvatke izdala ista zk referentica zk ureda opštinskog suda Tuzla, MAŠIĆ SEJNA, te je bilo očigledno da je ista izvršila promjenu nosioca prava vlasništva protivzakonito za SAMO JEDAN DAN bez ikakve prethodne naznake, a, navodno, na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji nije bio nigdje evidentiran. Nisam znala da takav ugovor postoji, a ostavinska rasprava na kojoj bi trebalo da se donesu eventualno sklopljeni ugovori, testament i sl., nije bila održana, tako da su  radnje zk referentice bile sporne sa aspekta zakonskog ponašanja, jer je ista izvršila promjenu vlasništva bez ostavinskog rješenja.
Mjesec i 20 dana mojoj djeci i meni nije bilo omogućeno da koristimo el.energiju.  Obraćala sam se uporno elektrodistribuciji objašnjavajući da se nalazim u stanu svoje mame, da nisam uzurpator tuđe svojine kako me predstavila moja sestra, koja je već živjela u jednom maminom stanu, te da je logično da ja koristim drugi mamin stan iz razloga što sam do tada živjela u iznajmljenom stanu, a normalno sve do zakonske sudske podjele mamine imovine na po ½. Nakopon  je elektrodistribucija prihvatila moje navode i uključila nam je el.energiju poslije teškog i užasno ponižavajućeg gore navedenog vremenskog perioda.
Nakon tog saznanja krenula sam da saznam šta se desilo sa prvim maminim stanom koji je bio naš porodični stan, a u kojem živi moja sestra. Saznala sam da je i taj stan uknjižen na sestrino ime sa ½ i na njenog muža sa ½ . U daljem saznavanju kako je moglo doći do takve uknjižbe bez mog znanja saznala sam da je moja sestra u sprezi sa nadležnim službenim licima prikrila podatak o mom postojanju jer je za njeno sticanje stanarskog prava poslije naše mame bila neophodna moja saglasnost. To su službena lica smišljeno izbjegla kako bi  na nezakonit način omogućili mojoj sestri i njenom mužu da se upišu kao vlasnici prvog maminog stana, a meni bespravno oduzeli pravo na saznanje, na izjašnjenje o tome, kao i pravo na imovinu. U ovom nezakonitom poslu je saučestvovao sada tuzlanski advokat, a tada opštinski radnik, AMIR OMERĆEHAJIĆ. U daljem periodu  sudski zaposlenici nastavili su mojoj sestri obezbjeđivati raznorazna krivotvorena sudska akta, kako bi ona na osnovu istih stekla vlasništvo i nad drugim maminim stanom.
Nadalje, smatrala sam da  stanje sa maminom vikend kućom ne moram ni provjeravati, jer mi je bilo poznato da smo, na maminu inicijativu, nas tri, naša mama, moja sestra i ja, potpisale ugovor o darovanju kojim naša mama daruje nama dvjema tu vikend kuću, ostavši njen posjednik. Međutim, tek je tu, aprila 2010.g., uslijedio pravi šok u zk uredu Opštinskog tuzlanskog suda u Lukavcu kod Tuzle, gdje se nalazi mamina vikend kuća. Sudski zaposlenik zk referent, MEMIĆ EKREM, prvo je tvrdio da ta dokumentacija više ne postoji, a kad je njegov kolega čuo o čemu se radi, tada je iz druge prostorije donio spis i bez riječi ga stavio na sto ispred ovog zk referenta. U tom momentu zk referent je nespretno počeo prevrtati dokumente u spisu, za koji je samo nekoliko minuta prije lažno izjavio da više ne postoji, a sada je birao koje će dokumente da mi pokaže. Bila sam zaprepaštena kad sam na jednom dokumentu vidjela da sam isti ja podnijela sudu i potpisala ga. To me šokiralo i nisam mogla da vjerujem da je neko  umjesto mene ispunio i potpisao dokument koji prvi put vidim. Na osnovu tog dokumenta, tj. “mog” prijedloga, neko je izvršio uplatu putem bankovne uplatnice sa mojim imenom, ali sa meni nepoznatim JMBG, a zatim je uslijedilo novo šokantno saznanje o postojanju rješenja na moje ime, koje je donio isti referent još 12.08.2005.godine, potpisavši se neovlašteno umjesto predsjednika suda VASE GOSPAVIĆA. To rješenje mi nije dostavio, a njime je, po “mom” prijedlogu dozvoljena uknjižba mamine vikend kuće na moje ime, na osnovu BEZ MOG ZNANJA raskinutog gore pomenutog ugovora o darovanju, zatim na osnovu “moje” uplatnice o taksi za uknjižbu. U tom nezakonitom poslu, osim ovog zk referenta saučestvovao je tuzlanski advokat SEAD SARIHODŽIĆ, a po kasnijem saznanju uplatnicu je zloupotrijebio sudija DAMIR ARNAUTOVIĆ. Predmetno rješenje nakon upornog mog podnošenja zahtjeva i urgencija navedeni zk referent mi je dostavio putem ptt dana 14.01.2011.godine, pet i po godina od njegovog postojanja. Postupivši po mojoj žalbi protiv tog rješenja, Kantonalni sud u Tuzli je predmetno rješenje ukinuo, a nakon toga je nastupio opet mučan period u kojem sam dokazivala da je vikend kuća nezakonitim radnjama  i bez mog znanja uknjižena na moje ime, te je napokon dana 19.11.2012.godine, sačinjen zk izvadak u kojem je moja mama označena kao stvarni i legalni  vlasnik svoje vikend kuće.
Zapanjujuće je bilo moje saznanje da je postojao ugovor o doživotnom izdržavanju još od 2005.g., u čijem sadržaju su navedeni podaci o maminoj vikend kući i maminom drugom stanu i u kojem se navodi da će na račun vikend kuće, koja je “pripala” meni, moja sestra dobiti drugi mamin stan i to još i uz obavezu izdržavanja mame. To je bila čista farsa i prevara mene, jer sam ja gotovo sve svoje vrijeme provodila kod mame,  mami uopšte nije bilo potrebno izdržavanje, bila je pokretna, nije bila bolesna, bila je situirana enormno visokom mjesečnom naknadom na ime slovenačke penzije u iznosu od 1.800.00KM, a sav novac koji je posjedovala prisvojila je moja sestra kao i veći broj štednih bankovnih knjižica sa iznosima koji su njoj poznati. Iako se moje ime navodi u tom ugovoru ja o njemu nisam upoznata, sudska ovjera istog je sporna, jer na njoj nema ni maminog ni sestrinog potpisa. Ovjeru je na sumnjiv način izvršila sudija MEŠANOVIĆ DARINKA.
Podatak da je mamina vikend kuća vraćena na mamino ime, 19.11.2012.godine, a da je krivotvorenim radnjama sudskih zaposlenika bila uknjižena bez mog znanja na moje ime, sudski zaposlenici su ignorisali, jer je za njih to moralo ostati neprimjećeno i sporedno, kako bi i dalje radili i nezakonito uštimavali svoje radnje u korist moje sestre, a na štetu mene koja sam za njih bila beznačajna figura i koju su vrlo lako učinili svojom žrtvom, a sve to jer su znali da je zakonskim registrovanjem vlasništva naše mame nad vikend kućom poremećen taj montirani balans iz ugovora, “moja” vikend kuća, a sestrin drugi mamin stan, te da su radnje sudskih zaposlenika bile nezakonite.  Novim zk izvatkom vraćeno je vlasništvo naše mame nad vikend kućom, te je moralo biti vraćeno vlasništvo naše mame i nad drugim njenim stanom, što znači da su i taj stan i vikend kuća predmet nasljeđivanja zbog čega je ugovor trebalo utvrditi ništavim, jer sam ja dovedena u neravnopravno stanje i to zbog nezakonitih radnji sudskih zaposlenika.   
  Vještačenje krivotvornih radnji sudskih zaposlenika izbjegao je nadležni vještak MUP-a TK, HIDAJET HASANBAŠIĆ u dogovoru sa tužiocima Tuzlanskog tužilaštva, HAJRUDINOM MUJANOVIĆEM i JASMINKOM ALAGIĆ. A po vještačenju forenzičkog grafičko-grafoskopskog studia iz Banja Luke i vještaku DANE BRANKOVIĆU čitav spis u zk uredu u Lukavcu tada opštinskog suda Tuzla, KRIVOTVORIO je zk referent MEMIĆ EKREM, te je tom ekspertizom utvrđeno i da je isti KRIVOTVORIO moj potpis. Ekspertizu eminentnog vještaka, DANE BRANKOVIĆA, niko u TUZLANSKIM pravosudnim organima nije priznao, niti je pozvao na odgovornost vještaka HASANBAŠIĆA, tužioce MUJANOVIĆA i ALAGIĆ, što su nedopušteno ODBILI da postupe po svojoj dužnosti i što su SPRIJEČILI DOKAZIVANJE, niti je naložio da se odredi neko drugi za vještačenje, jednostavno je bilo bitno prikriti i zataškati krivična djela sudskih zaposlenika, a nastaviti sa progonom mene kao pogodne žrtve njihovih nezaustavljivih dobro osmišljenih uklapanih nezakonitih postupaka. Osim ovog prikrivanja kantonalni tuzlanski tužioci zataškavaju sve nezakonite radnje sudskih zaposlenika i drugih lica i ne pokreću istrage ni po jednoj krivičnoj prijavi.       
 Bezrezervno još uvijek vjerujući u nepristrasnost suda i smatrajući sudske zaposlenike nedodirljivo savršenim i pravednim očekivala sam da će se sporni dokumenti ukinuti i donijeti novi pravno valjani, da će krivična djela biti istražena, a učinioci sankcionisani, te da će se povesti pravilan ostavinski postupak u kojem će se imovina moje mame raspodijeliti u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju sa po ½.      
            Ali, umjesto da se vodi ostavinski postupak, tuzlanski opštinski sud je počeo  voditi sudske postupke, u kojima sam bila meta podmetanja i malverzacija “časnih” sudija. Vrijeđali su me, omalovažavali, dovodili u zabludu, lažirali činjenice, stavljali u neravnopravan ponižavajući položaj, povisivali ton, tjerali na plač, kršili osnovna moja prava pred sudom, pravo na sudsku zaštitu, pravo ličnosti, pravo na pravično suđenje, pravo na nediskriminaciju itd., s tim što želim izdvojiti sudiju ŠLJIVIĆ SAMIRU, koja je, profesionalno se ponašajući, zaslužna za pribavljanje podatka od MUP-a TK o nosiocu JMBG na krivotvorenoj uplatnici, i što, po otkrivanju identiteta tog lica, nije prikrila taj podatak, iako se radilo o njenom kolegi, sudiji DAMIRU ARNAUTOVIĆU.
Znali su sudije da od ostavinskog rješenja zavisi ishod svakog tog isprovociranog sudskog postupka, ali su i  dalje istrajavali na njihovom vođenju ismijavajući me, podrugujući mi se i pretvarajući se da postupaju zakonito i pravilno, iako su se ponašali  suprotno zakonu, a svemu tome je kumovao odgovorni predsjednik opštinskog suda, MUHAMED TULUMOVIĆ, koji je znao za sve nepravilnosti i nezakonita ponašanja svojih sudija, ali se pretvarao da s tim nema ništa i nije postupio po svojim nadležnostima da spriječi takva nedopuštena ponašanja, samo iz razloga da bi se zaštitila stranka Džambić Lejla u korist koje je sud donosio krivotvorene dokumente. 
 
Ostavinski postupak iza ostavioca, moje mame, počeo je 22.10.2009.g., od samog početka je smišljeno odgađan u novembru, zatim i u decembru 2009.g., da bi u februaru 2010.godine bio odgođen na neodređeno vrijeme, a poslije pauze od četiri (4) godine u toku koje su se, samo formalno, bez postupanja,  izmjenile  6 sudija, dana 17.02.2014.godine postupila je sudija NERMINA OMAZIĆ. Ta sudija je tog dana 17.02.2014.godine sačinila zapisnik naglašavajući da je to zapisnik sa ostavinskog postupka iza moje mame, a u nastavku opširnog obrazlaganja istog zapisnika na pet (5) stranica, navela je da je to zapisnik o ostavinskom postupku iza umrlog izvjesnog OSMANA KOVAČEVIĆA, apsolutno meni nepoznate osobe. Taj je zapisnik očigledno trebao korumpiranoj sudiji NERMINI OMAZIĆ da podmetne internim sudskim krugovima  da je ostavinski postupak iza moje mame vođen i da je tog dana doneseno ostavinsko rješenje. U CMS-u taj je zapisnik evidentiran pod drugim datumom, 25.03.2014.g.. Poslije toga je smišljeno održano još jedno ročište dana 13.11.2014.godine, kojim se nastavilo izrugivanje mene sudom i blef suda da se ostavinski postupak regularno vodi, da bih ja nakon toga u CMS-u otkrila podatak da je  sudija NERMINA OMAZIĆ upravo taj dan 13.11.2014.godine  označila kao dan završetka ostavinskog postupka iza moje mame, a zatim je u interne sudske akte dana 14.01.2015.godine uvrstila svoje tajne odluke o tome da je ostavinski postupak iza moje mame postao PRAVOSNAŽAN dana 16.12.2014.godine, i da je dana 14.01.2015.godine isti TRAJNO ARHIVIRAN. O tim dvjema VAŽNIM TAJNIM ODLUKAMA SUDIJE NERMINE OMAZIĆ nije me obavijestila, nego sam do saznanja o njima došla uvidom u spis, dakle, sudija je završila, opravosnažila i trajno arhivirala ostavinski postupak, donoseći svoje  lične tajne odluke, koje su, očigledno, služile za interne sudske potrebe, jer mene o njima nije obavijestila, a što je bila dužna, ne samo to nego i da donese OSTAVINSKO RJEŠENJE.  
 
NIKADA sudija NERMINA OMAZIĆ nije donijela OSTAVINSKO RJEŠENJE.
 
Sve te nezakonite radnje sudije NERMINE OMAZIĆ povezane su sa sudskim procesom koji je svjesno nezakonito vodila druga korumpirana sudija tuzlanskog suda ELVIRA ĐOGIĆ, iako je kao sudija znala da nije mogla voditi parnicu po tužbi Džambić Lejle podnesenoj dana 02.12.2009.g. protiv mene za povrat njoj maminog stana u kojem sam se ja nalazila, jer se tužba  zasnivala na krivotvorenom zk izvatku od 25.08.2009.g. i spornom ugovoru o doživotnom izdržavanju, koji su se morali prethodno evidentirati u ostavinskom postupku, zato što je predmet te tužbe drugi mamin stan koji je činio dio ostavinske mase iza naše mame, kao ostavioca. Sudija ELVIRA ĐOGIĆ je znala da je ostavinski postupak počeo da se vodi u oktobru 2009.godine, dakle, prije podnošenja navedene tužbe. Takođe je kao sudija morala znati da se zakonski nasljednici u slučaju spora sa ostavinske rasprave upućuju na parnicu u kojoj će riješiti sporna pitanja, te da nije u skladu sa zakonom parnica u kojoj je predmet spora dio ostavinske mase koji nije konstatovan na ostavinskoj raspravi. Jasno je da je sud osmislio svoju igru dovođenja u zabludu mene kao zakonskog nasljednika, i počeo je voditi obrnute postupke, stavivši ostavinski postupak u drugi sporedan plan, što se nije smjelo dogoditi stručnim sudskim zaposlenicima, ali su oni smišljeno dovodili mene u zabludu, ugrožavajući moje pravo kao zakonskog nasljednika i pravo na pravično suđenje. Ni na jednoj odgađanoj ostavinskoj raspravi, ni na ročištu nakon pauze od 4 godine održanom dana 17.02.2014.g., ni na zadnjem ročištu 13.11.2014.g. nikada nije donesen taj ugovor o doživotnom izdržavanju, smrtovnica je formalno bila pročitana tek 2014.g. i to na izričito moje  zahtjevanje; jednostavno sud je pravio lakrdiju od zakazivanja ročišta, odgađanja, navodnog vođenja, formalnog mijenjanja 6 sudija, jednog namještenog prekida, završetka ostavinskog postupka bez moga znanja, tajnog proglašenja postupka pravosnažnim bez moga znanja, tajnom odlukom da je trajno arhiviran bez moga znanja, a da nikad nije doneseno ostavinsko rješenje, te je očigledno da isto sud nije ni namjeravao donijeti.
   U vremenu kada čekamo 2, pa i 3 godine na početak nekog sudskog procesa ovaj proces za povrat maminog stana mojoj sestri kojoj su sudski zaposlenici obezbijedili krivotvoreni zk izvadak, počeo je ekspresno, tzv. “prijateljski predmet” u dogovoru sudije ELVIRE ĐOGIĆ i sestrinog advokata SEADA SARIHODŽIĆA, koji je saučestvovao i u krivičnim djelima pomenutog sudskog zk referenta MEMIĆA. Inače kasnije je advokat Sarihodžić otkazao svoje učešće i prepustio predmet korumpiranom tuzlanskom advokatu SEADU AGIĆU. Moram napomenuti da se svaki moj pokušaj angažovanja  nekog od advokata da mene zastupaju, završio neuspjehom i spoznajom da su advokati uvezani sa sudijama, neki nisu smjeli da se upuštaju u taj slučaj zbog sudija i suprotne strane, neki su me prevarili, neki su odmah odustajali, najviše sam vjerovala SEJFULOVIĆU KEMALU, ali  me i on prevario. Dakle, sudija ELVIRA ĐOGIĆ je očigledno vodila i okončala isti predmet računajući na saradnju i nezakonite postupke svoje kolegice NERMINE OMAZIĆ, koja je za potrebe usklađenja i navodnog okončanja ostavinskog postupka uklopila nezakonite radnje o njegovom prividnom završetku, tajnoj prividnoj pravosnažnosti i tajnoj prividnoj trajnoj arhiviranosti da bi njena kolegica ELVIRA ĐOGIĆ “uspjela” u nezakonitom okončanju tog postupka, vođenog i okončanog pristrasno i jednostrano u korist moje sestre, svjesnim gaženjem mog neprikosnovenog nasljednog prava i da je svjesna da je imovina koja je bila predmet tog spora morala da se riješi u ostavinskom postupku, a ne u nezakonitom montiranom parničnom postupku, nakon kojeg je čak počeo izvršni postupak, a da nisu riješena sva pitanja i posebno nije riješeno ključno pitanje donošenja ostavinskog rješenja.
Dalje postupanje po predmetu koji je nezakonito vodila sudija ELVIRA ĐOGIĆ preuzela je sudija RUKIJA JUSUPOVIĆ dana 22.03.2016.godine i odmah ga sutradan arhivirala, kao da su sve radnje po tom postupku završene s ciljem da predstavi da je započeti izvršni postupak logičan slijed pravilno okončanih svih sudskih radnji po tom predmetu, što nije tačno, jer sve radnje nisu završene. Novopostupajuća sudija RUKIJA JUSUPOVIĆ bila je dužna da postupi po mom prijedlogu za ponavljanje postupka, podnesenom dana 27.07.2015.godine, nakon kojeg me dopisom od 30.07.2015.godine tada postupajuća sudija ELVIRA ĐOGIĆ obavijestila da će po mom prijedlogu biti odlučeno nakon vraćanja spisa iz VRHOVNOG SUDA FBiH, koji treba da odluči po mojoj izjavljenoj reviziji. Sudija RUKIJA JUSUPOVIĆ je sve to opstruisala i bezobzirno ARHIVIRALA predmet u kojem je morala postupiti po mom prijedlogu i sačekati da se spis vrati iz Vrhovnog suda FBiH. To je smišljeno uradila da bi u internim sudskim krugovima sve bilo uklopljeno kako bi se nastavio nezakonito započeti izvršni postupak u kojem sud namjerava da mene iseli iz stana moje mame, bez donesenog ostavinskog rješenja,  bez obzira na nezakonite radnje krivotvorenja sudskih akata od strane sudskih zaposlenika, kao i bez obzira na činjenicu da nisu riješena sva pitanja čime mi je sud uskratio pravo na pravičan postupak, jer nerješavanje nikad ne može voditi do pravičnog postupka imajući u vidu da država snosi pozitivnu obavezu u zaštiti imovine. Sud je svjestan da su sudski zaposlenici falsifikovanjem uknjižili  mamino vlasništvo, samo na ime moje sestre, brutalno zanemarivši  moje nasljedno pravo ne samo na taj stan, nego i na ukupnu imovinu sa ½, s napomenom da bi mojoj sestri to bio peti (5) stan, no bez obzira na to i kad bi imala 10 stanova nemaju pravo sudski zaposlenici da se ponašaju tako samovoljno i da protivno zakonu štite prava samo jedne strane, jer smo pred zakonom svi jednaki, ali oni to rade iz razloga što ne smiju priznati da su činili krivična djela, i što im odgovara da me istjeraju bukvalno na ulicu bez obzira što je upravo sud grubo pogazio moje neprikosnoveno nasljedno pravo i druga prava zagarantovana Ustavom i Konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i slobodama.
Dakle, zbog nezakonitih postupanja suda, koji je svemoćan u svom “nezavisnom” ponašanju, ja moram da snosim nesagledive i neprocjenjive posljedice bez ikakve moći i uticaja na to da sud vrati isprave u zakonske okvire i da pozove na odgovornost određene sudije zbog nedopustive zloupotrebe službenog položaja i ugrožavanja prava poštenih građana, koja je sud dužan da štiti.
 
  Od ogromnog broja materijalnih dokaza izdvajam sljedeće:
1.      ZK izvadak za drugi mamin stan od 24.08.2009.godine;
2.      ZK izvadak za isti stan od 25.08.2009.godine;
3.      Prijedlog za prenos- sa krivotvorenim potpisom;
4.      Ekspertiza vještaka Dane Brankovića str. 1 i 19.;
5.      Promjena statusa dokumenta- u internim sudskim aktima ostavinski postupak označen PRAVOSNAŽNIM dana 16.12.2014.godine;
6.      Promjena statusa predmeta – u internim sudskim aktima ostavinski postupak označen TRAJNO ARHIVIRAN dana 14.01.2015.godine.

 

Svi ostali dokazi su dostupni onima koji žele da se uvjere da su svu navedenu dokumentaciju krivotvorili sudski zaposlenici, a da su ih nadležni kantonalni tužioci zaštitili i odbili pokretanja istraga, te sam se našla kao bespomoćna žrtva u beznadežnom položaju koji su mi svojom voljom odredili navedeni zaposlenici  tuzlanske pravosudne mafije.  Na pomolu je brutalno izvršenje sudske presude donesene u nepravilno i neregularno vođenom sudskom postupku  zasnovanom na krivotvorenim ispravama. 
       
            S poštovanjem!
                                                                                  
Halilović Jasminka, profesor
                                                                                  Tuzla, I Tuzlanske 7/VIII/32
                                                                                  Kontakt tel.: 065-354-064
                                                                                  e-mail:agencija_dora@yahoo.com
 
P.S.Hvala što ste objavili pismo građanke iz Foče koje je i mene podstaklo na ovo svjedočenje.

 

Related posts

4 Thoughts to “SUDIJSKA PRISTRASNOST I PRAVNO NASILJE TUZLANSKIH SUDIJA, TUŽILACA I ADVOKATA NAD PROFESORICOM HALILOVIĆ JASMINKOM”

 1. Fatima

  Ne moj odustajat imas sud u Strasburu zali se i tamo

  1. Jessica Brown

   HVALA, FATIMA, NEĆU ODUSTATI SAMO TREBAM BITI ŽIVA I DA MOZAK FUNKCIONIŠE.

 2. ALEKSANDAR SKOČAJIĆ

  Na osnovu mog slučaja koji traje više godina a na osnovu brojnih činjenica i dokaza imam osnovanu sumnju :

  – da je više očigledno korumpiranih sudija, počev od Općinskog, pa preko Kantonalnog suda u Mostaru, (sada je kod Vrhovnog suda Fed. B i H, kako sam otkrio spremaju mi podvalu), koje su očigledno bile povezane te su predmete rješavale zloupotreblavajući svoj položaj, – da su štimovale dokaze, da su direktno kršile Krivični Zakon Fed. BiH : čl. 383, ( Zloupotreba položaja ili ovlašćenja), čl. 349. (Sprečavanje dokazivanja), čl. 360 (Kršenje Zakona od strane sudije), i druge, a sa namjerom da se preko suda i lažiranih Presuda pribavi nezakonita korist odredjenoj stranci u postupku, u koju svrhu su i korumpirane, – advokat je bila Adonisa Djuliman iz Mostara – to molim stranke koje imaju sumnje u zakonitost postupanja sudija koje su im presudjivale u zadnjih nekoliko godina za sudije iz Mostara : Mediha Boskailo-Veledar i Nada Hamović-Kovačević, te Zdravka Grebo-Jevtić iz Vrhovnog suda i Predsjednici sudova iz Mostara : Jasmina Rajković, Divna Bošnjak i Marin Zadrić, – da mi se obrate na email adresu sudkorup@gmail.com

  1. Nenad

   pozivam vas da se javite urednicima sajta na meil adresu pokreta u vezi podrske vasoj borbi spremni smo konkretno pomoci !! urednici sajta

Leave a Comment